Yhteisölliset Kirjoitusbuusterit tukemassa asiantuntijaviestintää ja julkaisutavoitteita

Teksti | Laura Erkkilä , Anniina Honkonen

Laurean kirjoitusbuusteritoiminta on lanseerattu edistämään hankeviestintää ja organisaatiolle asetettuja julkaisutavoitteita. Samalla yksilötasolla tuetaan asiantuntijoiden kirjoittamista ja julkaisemista osana työnkuvaa. Osallistujan saama palaute Kirjoitusbuusterista auttaa myös kehittymään kirjoittajana ja kehittää ylipäänsä laurealaisen julkaisemisen tasoa. Säännöllisen buusteritoiminnan koetaan lisänneen yhteisöllisyyden tunnetta ja motivoineen jatkuvaan kirjoittamiseen. Tässä julkaisussa kuvailemme kirjoitusbuusterin toimintamallia sekä tuloksia ja osallistujien kokemuksia ensimmäiseltä toimintavuodelta.

kuvituskuva.
Kuva: hakinmhan / iStock (lisensoitu Laurean Education-lisenssillä)

Tekstit ovat oivallinen tapa kertoa, mitä osaamista kirjoittajalla on ja mitä hän toimintaympäristössään tekee. Korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa viestintä on tärkeä osa hankkeen toimintaa ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallinen, monipuolinen ja pitkäjänteinen hankeviestintä sisältää erilaisia toimenpiteitä, joista yksi on tekstien, esimerkiksi artikkelien ja blogien, kirjoittaminen ja julkaisu. Hankkeista löytyy paljon kirjoitettavaa ja jokainen hanketiimin jäsen on hyvä saada mukaan (ks. Honkonen 2021a; 2021b).

Kirjoittaminen on myös oman asiantuntijuuden kehittämistä niin käsiteltävän aiheen kuin itse kirjoittamisen ja viestinnän osaamisen näkökulmasta. Kirjoittaminen vaatii hyvää taustatutkimusta ja tiedonhankintaa sekä luetun aineiston analysointia, kriittistä ajattelua ja prosessointia. Lisäksi selkeän tekstin kirjoittaminen vaatii ajatusten ja argumenttien reflektointia ja jäsentelyä. Konkreettisesti tekstin kirjoittaminen vaatii pysähtymistä tekstin äärelle, aikaa ja hiomista. Tärkeä vaihe on myös palautteen saaminen, jotta tekstiä voi kehittää entistä paremmaksi.

Joskus kirjoittaja voi kohdata kirjoittamisen esteitä, jotka hidastavat, vaikeuttavat tai jopa kokonaan estävät tekstin tuottamisen. Niihin voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi vertaispalautteen ja keskustelun avulla. (ks. esim. Honkonen 2024.) Toisinaan kirjoittaja kaipaa inspiraatiota ja rohkaisevaa tuuppausta kohti kirjoittamista, jotta hän lähtee itse tuottamaan tekstiä. Oli tarve kollegoiden tuelle ja yhteiselle keskustelulle missä vaiheessa kirjoitusurakkaa tahansa, Kirjoitusbuusterit ovat yksi vaihtoehto tukea ja kannustaa kirjoittajia.

Yhteisöllinen kannustus toimintaidean ytimessä

Laurean Tikkurilan E-yksikössä lanseeratun kirjoitusbuusteritoiminnan tavoitteina on tarjota tukea ja kannustusta säännölliseen kirjoittamiseen osana asiantuntijatyötä sekä tukea henkilöstön kehittymistä asiantuntijatiedon tuottajina ja julkaisijoina. Samalla edistetään E-yksikön ja koko Laurean julkaisutavoitteiden saavuttamista. Tärkeänä lisäarvona säännölliset tapaamiset luovat tiimiin yhteisöllisyyttä. E-yksikön julkaisutavoitetta vuodelle 2023 (140 julkaisupistettä) buusteri on tukenut osaltaan. Toteutuneissa julkaisupisteissä E-yksikön henkilöstö yli tuplasi tavoitteensa, sillä toteuma oli 301 julkaisupistettä.

Buusteritoiminta on saanut alkunsa Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa (2019–2022) lanseeratuista yhteiskirjoittamisen bootcampeista, joita Laurean hanketiimissä toteutettiin loppukesästä 2020 alkaen. Bootcampien tavoitteena oli paitsi koota yhteen hankkeessa tehtyjä ja opittuja asioita, myös viestiä niistä (Honkonen ym. 2021). Kokemukset bootcampeista olivat innostavia, tulokset vaikuttavia (kts. Honkonen ym. 2021) ja toiminnan toivottiin jatkuvan.

Koko E-yksikön henkilöstölle suunnatut Kirjoitusbuusterit on jatkojalostettu säännöllisiksi, yhteisöllisiksi asiantuntijatapaamisiksi, joista on viestitty henkilöstökokouksissa, Teamsissa ja kahvihuoneissa. Keskeistä toiminnassa on kannustava vertaispalaute ja psykologisesti turvallinen ja positiivinen ympäristö. Palautetta saavat, buustattavat, osallistujat toimittavat tekstit etukäteen avoimeen Teams-kansioon kaikkien osallistujien saataville. Jokaiselle tekstille on määritelty osallistujista kaksi kommentoijaa, mutta yleensä myös muut ainakin lukevat tekstin läpi. Palaute valmistellaan etukäteen kirjallisesti ja se annetaan parannusehdotuksineen buusteritilaisuudessa suullisesti. Samalla voidaan keskustella koko ryhmän kanssa yleisestikin esimerkiksi tekstien rakenteesta, vaikuttavuudesta sekä jatkokirjoitusideoista. Kirjoittajat työstävät tekstit itsenäisesti julkaistaviksi.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kirjoitusbuusteri kokoontui yhteensä 10 kertaa, viisi kertaa syksyllä ja viisi kertaa keväällä. Osallistujia oli kaikkineen 14, joista yli puolet on ollut säännöllisesti osallistuvaa ydinryhmää. Tapaamisten aikana kommentoitiin yhdestä kolmeen eri tekstiä ja yhteensä vuoden aikana on kommentoitu 17 tekstiä. Tekstit ovat olleet artikkeleita, blogitekstejä ja yksi hankehakemusteksti. Valmiit tekstit on julkaistu Laurea Journalissa, ja Laurea Longissa, UAS Journalissa, 3AMK yhteisjulkaisuissa sekä muiden hankekumppanien vastaavissa julkaisukanavissa (kuvio 1).

Kuvio 1. Kirjoitusbuusterien toimintavuosi 2023–2024 (Anniina Honkonen 2024).

Osallistujat arvostavat yhteisöllisyyden tunnetta

Yhteisölliset tapaamiset ovat olleet arvokkaita oppimisen ja kehityksen kannalta monella tapaa. Tiedustelimme buusteriosallistujilta palautetta ensimmäisestä toimintavuodesta. Saimme vastauksia yli puolelta osallistujista. Parasta toiminnassa avoimien vastausten perusteella oli yhteisöllisyys. Kirjoitusbuusterit tuovat yhteen kollegoita, jotka eivät muuten työskentele yhdessä päivittäin. Lähitapaamiset tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen ideointiin ja innostumiseen. Toiseksi hyödyksi nousivat arvokkaat oppimiskokemukset. Osallistujien erilaiset asiantuntijataustat rikastuttavat osallistujien ajatuksia ja tekstejä. Kolmanneksi buusterit tarjoavat kannustusta ja rohkaisua ja lisäävät motivaatiota kirjoittamiseen. Positiivinen, säännöllinen ryhmäpaine ja vertaisilta sekä kokeneemmilta kollegoilta saatu tuki innostavat ja tekevät kirjoittamisesta arkipäiväisempää, osan asiantuntijatyötä. Lisäksi osallistujat saavat rakentavaa ja kannustavaa vertaispalautetta, mikä vahvistaa heidän itseluottamustaan kirjoittajina. Viimeisenä mainittakoon vielä tiedonvaihdon mahdollisuudet ja laajemmat keskustelut aiheista, joiden parissa muut osallistujat työskentelevät.

Kirjoitusbuusterit jatkuvat syksyllä 2024

Osallistujien kokemukset yhteisestä Kirjoitusbuusterista ovat olleet positiivisia. Monet ovat kokeneet tilaisuudet innostaviksi ja omaa työtä tukeviksi, tarjoten mahdollisuuden ideoida ja käsitellä uusia asioita hyvässä hengessä. Ryhmän toiminta on koettu tehokkaaksi, erityisesti ulkopuolisten silmäparien antaman palautteen ansiosta. Kokemukset henkilökohtaisesta palautteesta ovat myös olleet hyviä, tarjoten rentoa ja avointa palautetta ilman paineita tekstien laadusta tai vaiheesta. Tilausta on yhteisille kokoontumisille, jotka mahdollistavat keskustelut myös muista yhteisistä asioista.

Yhteisölliselle kirjoitusbuustaukselle ja tekstien käsittelylle näyttäisi olevan tilausta Laurean laajuisesti. Palautteessa nostettiin esille toive kaikkien laurealaisten (yli yksiköiden) mahdollisuuksista osallistua toimintaan sekä sen jatkumisesta organisaatiomuutoksen jälkeen. Toiminnan periaate on ollut tavata fyysisesti Tikkurilassa ja pitää huolta yhteisöllisyydestä. Laurean laajuinen toiminta vaatisi etäosallistumismahdollisuuden. Tällöin toiminta suuntautuu väistämättä enemmän tekniseen kuin yhteisölliseen.

Kokemusten mukaan kirjoitusbuustaus toimii parhaiten keskeneräisempään tekstiin. Tekstin luonnostelu- ja työstövaiheessa saatu palaute on hedelmällisintä kirjoittajalle. Buusteri on koettu isoksi avuksi myös tekstiaihioiden ideoinnissa. Tästä inspiraation saaneina suunnittelemme uusimpana toimintamallina uudenlaista hankebuusteria, jossa kokoonnutaan kuukausittain hankeideointitapaamisiin. Oman osallistumisen voi päättää etukäteen ilmoitetun hankeidean kiinnostavuuden mukaan. Käsiteltävä hankeideat listataan kalenteriin ja yhteiseen pöytään tuodaan sovittu hankeaihio, jonka yhteisideoimiseen varataan tunti. Ensimmäistä tapaamista suunnitellaan elo-syyskuulle 2024.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061048704

Jaa sivu