Osaamisen hyödyntäminen Lean Business Model Canvas -työkalun avulla yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin

Teksti | Jorma Jokela , Matti Pyykkönen , Katriina Knuuti

Osaamisen ja kyvykkyyden kehittämiseen liiketoiminnaksi on yrityksissä tarvetta. Chief Expert in Engineering (CEE) -hankkeessa luotiin monikäyttöinen koulutusmalli 3D -teknologioihin. CEE -hankkeeseen kuuluva koulutuskokonaisuus pilotoitiin huhti-joulukuussa 2020. Hankkeessa Laurean moduuleissa insinööritaustaiset opiskelijat kartoittivat, tuotteistivat ja esittelivät omaa osaamistaan uusimpien 3D -teknologioiden hyödyntämisessä teollisuudessa. Oma osaaminen liiketoimintana -moduuli alkoi opiskelijoiden tutustumisella Business Model Canvas –malliin yritystasolla ja ottamalla askeleen kohti omaa Lean Business Model Canvas-mallia. Tärkeää on auttaa insinööritaustaisia henkilöitä ymmärtämään yrityksen liiketoiminnan kehittämistarpeita ja oman osaamisen mahdollisuutta hyödyntää organisaatiossa sekä tuottaa yrityskohtaisen Lean Business Model Canvasin. Henkilökohtaisen osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen yrityksen liiketoiminnaksi Lean Business Model Canvasin avulla antaa työkaluja oman osaamisen jalostamiseksi liiketoiminnaksi. Mallin käyttö oli aikaa vievää ja haastavaa, mutta se samalla todella palkitsevaa. (Jokela, Pyykkönen & Knuuti 2021.)

Tässä artikkelissa kerrotaan, millä tavalla insinööritaustaisten opiskelijoiden osaamista voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa Lean Business Model Canvas -työkalulla. CEE -hankkeen tarkoituksen oli valmentaa uusimpien digitaalisten tekniikoiden, esimerkiksi 3D -suunnittelun ja tulostuksen erityishaasteisiin ja mahdollisuuksiin kone- ja tuotesuunnittelussa. Hankkeessa ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto. Teollisuuden huippuosaaja täydennyskoulutukseen valittiin mukaan yhteensä 40 henkilöä, jotka pääosin olivat työelämässä. Pilottikoulutuksen (15 op) tarkoituksena oli, että kolutukseen osallistuneet opiskelijat ja maahanmuuttajat uudella erityisosaamisellaan erottuvat muista, koska heidän alansa osaaminen vastaa paremmin tulevaisuuden kehitystrendejä suunnittelussa. Näin heidän työllistymismahdollisuutensa parantuvat.

Hankkeen alussa Laurea-ammattikorkeakoulun tehtävänä oli asiantuntijoiden sekä YAMK TKI -opiskelijoiden kanssa suunnitella osaamisen moduulin koulutusmateriaalia ja lähiopetuspäivien työpajat. CEE -hankkeeseen integroidut opiskelijat ovat saaneet vinkkejä projektijohtamiseen, ohjeistusta tiedonhankintaan, oppineet uusien tietokoneohjelmien käyttöä sekä ymmärtämään digitalisaation merkitystä. (Sonné, Kadri, Knuuti & Jokela 2020.)

Hankkeen aikana yhdistettiin oppijakohtaisesti pitkän työkokemuksen omaavat koneensuunnittelun ammattilaiset ja tuotesuunnittelijat sekä suomalaiseen työelämään integroitumassa olevat vastavalmistuneet kansainväliset insinöörit hyödyntäen avoimen asiantuntijuuden ja yhteisöllisyyden menetelmiä. Näitä menetelmiä olivat osaamisen tunnistamisessa käytetty osaamisympyrä ja henkilökohtainen osaamisen mallintamisessa liiketoimintana käytettiin Personal Business Model Canvas (PBMC) -lomakepohjaa. Seuraavaksi opiskelijoiden osaamisen hyödyntämisessä yrityksen liiketoimintana tai liiketoiminnassa käytettiin joko Business Model Canvasia (BMC) tai Lean Business Model Canvas (LBMC) -lomakepohjaa. Koulutuksen aikana tehtyjen mallinnusten (oppimisympyrä, PBMC, BMC ja LBMC) pohjalta luotiin osaamisen ja liiketoiminnan esittely pitchauksena. Pilottikoulutuksen aikana opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjaa. Koulutuskokonaisuus on pilotoitu huhti-joulukuussa 2020. Tutkimustavoitteena on Lean Business Model Canvas -mallin avulla parantaa oman osaamisen ja kyvykkyyksien avulla hyödyksikäyttöä yritysten liiketoiminnassa.

Osaamisen kehittäminen Business Model Canvas-työkalulla

Oman osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisessä voidaan hyödyntää työkaluja, kuten esimerkiksi Business Model Canvas -mallia ja sen eri soveltamisnäkökulmia. Mallin avulla liiketoimintaa voidaan kehittää paremmin hyödynnettävään muotoon (Osterwalder 2004). Mallia on edelleen kehitetty liiketoiminnan suunnittelun työkaluksi Osterwalderin ja Pigneurin 2010. Mallin julkaisussa on käytetty avointa Creative Commons -lisenssiä, minkä vuoksi työkalu on laajalti levinnyt liiketoiminnan kehittämisessä ja sitä voidaan hyödyntää myös oman osaamisen tuotteistamisessa ja hahmottamisessa. (Jokela, Pyykkönen & Knuuti 2021.)

Lean Canvas (Maurya, 2013) on kehitetty Osterwalder, Pigneur, Oliveira ja Ferreira (2011) liiketoimintamalleista (Business Model Canvas). Lean Business Model Canvas (LBMC) kuvaa ja testaa liiketoimintamallia kolmessa ulottuvuudessa:

  1. Ongelma/Ratkaisu-Sovita: Mikä on pakko saada? Kuka siitä maksaa? Onko se elinkelpoinen?
  2. Ongelma/Ratkaisu-Sovita: Ovatko ihmiset todella kiinnostuneita tuotteestamme?
  3. Skaalaus: Miten skaalaamme ylöspäin?

Osaamisen kehittäminen Lean Canvas -mallin avulla

LBMC -työkalun avulla on mahdollista kehittää osaamista liiketoiminnassa hyödynnettävään muotoon. Lähijakson aikana opiskelijoita suositeltiin käyttämään Lean Canvas -mallia silloin, kun arvioidaan miten kehittää esimerkiksi prosessia uuden osaamisen avulla. Lean Canvas-työskentelyn avulla on myös helpompaa osallistaa ympäristöä kehitystyöhön ja saada uusia näkökulmia kehittämisen tueksi. Lisäksi osallistamisella saadaan myös organisaatiotasolla aikaa ajatteluun ja ajatusten vaihtoon. Tämän lisäksi suositeltiin, että tehdään canvas näkyväksi esim. neuvotteluhuoneen seinään, avokonttorin seinään tms. paikkaan, jotta kuka tahansa organisaatiossa pääsee osallistumaan ja arvioimaan liiketoimintaa LBMC -mallin avulla.

Lean Canvas –työkalu koostuu yhdeksästä elementistä, jota lähdetiin työstämään yksin tai yhdessä ympäristön kanssa. Ensin lähdettiin liikkeelle ongelmasta, johon arvioitiin ratkaisua. Tämän jälkeen arvioitiin, millaisin parametrein ratkaisun toimivuutta voidaan mitata. Tämän jälkeen voitiin vielä miettiä asiakaskuntaa, kenelle ratkaisua tuotetaan, millaista arvoa ratkaisu asiakkaalle tuottaa, minkä takia ratkaisu on vaikeasti kopioitava ja miten ratkaisu toimitetaan asiakkaalle. Lopuksi arvioitiin, millaisia kuluja ratkaisun toteuttaminen aiheuttaa ja mitkä ovat tuotto-odotukset.

Lean Canvas -mallin avulla muodostui suunnitelma, jonka osatekijät ovat oleellisia ja antavat suuntaviivoja eteenpäin mietittäessä prosessikehityksen kokonaisuutta. Suunnitelma antaa hyvän pohjan toteutussuunnitelman arvioimiseen eri näkökulmista, kun suuntaviivat ovat systemaattisesti kartoitettu. Yrityksen muutokset toteutusvaiheessa voi olla helpompi toteuttaa, kun kiinteät ja muuttuvat tekijät on ympäristöstä kartoitettu.

Lean Canvas -tehtävä CEE-hankkeessa

Opiskelijoille annettiin tehtäväksi kehittää 3D-teknologiaa hyödyntäviä liiketoimintaprosesseja yrityksissä Lean Canvas –työkalun avulla (Kuva 1.). Ohjeeksi annettiin Lean Canvas pohjan työstämiseen siten, että mallin avulla voitiin haastatella tai osallistuttaa muita asiantuntijoita joko yrityksessäsi tai sen ulkopuolella. Opiskelijoita pyydettiin tuomaan Lean Canvas mukanansa seuraavaan työpajaan. Opiskelijalle annettiin vaihtoehdoksi kirjoittaa ajatuksia yrityksen osaamistarpeisiin joko Business Model Canvasiin tai prosessin kehittämistä varten Lean Canvasiin. Ohjeeksi annettiin, että opiskelijat voivat halutessaan esimerkiksi tulostaa Moodle oppimisympäristössä olevan A1-kokoisen seinätaulun ja laittaa sen organisaation/työpisteen seinälle. Heitä pyydettiin arvioimaan avainkohtia ja käyttämään eri värisiä post-it-lappuja, joita voi tarvittaessa siirrellä laatikosta toiseen. Opiskelijat voivat myös järjestää pienen kokouksen teeman ympärille ja keskusteluttaa ihmisiä teemojen ympäriltä. Koronatilanteen vuoksi heitä pyydettiin, että mikäli etätyö jatkuu, järjestämään esim. pieni online-kokous, jossa pohdittiin yhdessä canvas-työkalun avulla osaamisten liiketoiminnallistamista.

Kuviossa on lomakepohja, jossa on seuraavat täytettävät kentät: Pulmat ja ongelmat, ratkaisut, arvolupaus, kilpailuetu, asiakassegmentit, mittarit, vau-efeksti, kanavat asiakkaalle, kulurakenne sekä tulot ja ansainta.
Kuva 1. Lean Canvas lomakepohja (Mullen 2020; mukaillen Matti Pyykkönen 2020).

Yhteenveto

Oman osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisessä liiketoiminnassa LBMC -mallin avulla oman osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen yrityksen liiketoimintaan on haastava tehtävä meille monelle. Yleensä oman osaaminen kehittäminen liiketoimintaan hahmottuu, kun asiaa osaa katsoa hieman uudella tavalla.  Henkilökohtaisen osaamisen jalostaminen ansainnaksi Lean Business Model Canvasin avulla antaa työkaluja oman osaamisen ja kyvykkyyden kehittämiseen ja kytkemiseen yrityksen liiketoimintaan. Canvas-työskentely kannusti ja osallistutti opiskelijoita miettimään myös uutta 3D -teknologian mahdollistamaa liiketoimintaansa. Yleensä osallistuva yhteiskehitys tapahtuu vuorovaikutteisena ryhmätyönä, mutta koronan vuoksi työpaja toteutettiin verkon välityksellä ja samalla nostettiin esiin tarpeita kehittää yhteistoiminnallisuutta tukevaa teknologiaa ja jaetun työn käytänteitä.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103056671

Jaa sivu