Tutkimus- ja kehittämishankkeissa syntyy uusia opetussisältöjä ja MOOCeja – digitaalisuus on kiinteä osa hankkeita

Teksti | Virpi Lund

Syksyllä 2022 Laurean ammattikorkeakoulun henkilökunnalle järjestettiin neljä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden (TKI) esittelyä, jotka liittyivät opetuksen kehittämiseen. Näissä tilaisuuksissa lehtorit ja TKI-asiantuntijat kertoivat kahdeksasta ulkopuolisen rahoituksen saaneesta hankkeesta, joissa he olivat työskennelleet. Hankkeissa korostui niiden kytkeytyminen digitaalisuuteen. Niissä oli paneuduttu digitaalisten taitojen ja osaamisen vahvistamiseen kasvokkain tai verkossa opiskellen. Verkko-ohjaamiseen ja -auttamiseen liittyvät taidot, työelämätaidot ja työllistyminen koettiin merkityksellisiksi. Hankkeita ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma ja Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

kuvituskuva.
Kuva: Ivan Samkov / Pexels

”Digiähän on nyt ihan kaikissa hankkeissa”! Tähän päädyttiin TKI-hankkeiden esittelyaamuissa, joissa pohdittiin hankkeissa tuotetun digitietouden yhteensovittamista tutkintoon johtavan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen opetussisältöihin. Huomattiin, että on haastavaa hahmottaa eri paikoissa tapahtuvaa vilkasta digitiedon, -taitojen ja -alustojen kehittämistä; innokkaiden kehittäjien työskentelyssä syntyy pakostakin päällekkäisyyksiä. Kun kaikkien osaaminen ja uusi tieto yhdistetään organisaation arjen perustoimintaan, saadaan arvokasta palautetta kehitettävistä asioista.

Monissa esitellyissä hankkeissa syvennyttiin tunnistettujen ryhmien digitaitojen vahvistamiseen. Erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, maahan muuttaneiden henkilöiden, toisen asteen käyneiden alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden, korkeakoulutettujen pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden ja rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaitojen vahvistaminen on tärkeää. Hyvien digitaitojen avulla työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet paranevat. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista voidaan hyödyntää kansainvälisten verkkoluentojen avulla koulutusorganisaatioissa tapahtuvan digitaalisen oppimisen lisääntyessä. Opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen voi nykyään tapahtua vaivatta Pop up Zoomeissa.

Hankkeissa syntyneet opetussisällöt vastaavat myös jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Eri hankkeissa tuotettuja verkko-opetuksen sisältöjä ja toteutuksia voidaan helposti siirtää kaikille avoimiksi, ajasta ja paikasta riippumattomiksi opinnoiksi. Tämä näkyy kasvavassa MOOC-opintojaksojen tarjonnassa. Tällä hetkellä näissä MOOCeissa sisältöinä on muun muassa motivoiva digineuvonta sote-palveluissa tai työuran rakentaminen digi- ja työelämätaitoja vahvistaen. MOOCien avulla voidaan myös tehdä näkyväksi verkossa toimiva kokemusasiantuntijatyö tai tarjota arvokas tietopaketti kaikille eri maahanmuuttajataustaisille uuteen kulttuuriin sopeutumiseksi.

Opetuksen kehittämisen TKI-hankkeiden esittelytilaisuuksissa syksyllä 2022 on esitelty seuraavat hankkeet:

  • DigiOn, Digionnea kaikille, Hanna Rantala
  • DigiPoint, Pasi Hario
  • Kokemusasiantuntijat verkossa, Karoliina Nikula
  • Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opis­ke­li­ja­läh­töi­sel­lä oh­jauk­sel­la ja Poikkeamon tuella, Anna Nykänen
  • YProUkr, Yritysprojektiopiskelua ukrainalaisille, Marja Isokangas
  • ECHO, European network of Cy­ber­secu­ri­ty centres and competence Hub for innovation and Operations, Harri Ruoslahti ja Eveliina Hytönen
  • VARAVA, Vastaanottava AMK – valtakunnallisesti rasismia vastaan, Anu-Rohima Mylläri
  • ILO, Intercultural Learning Online, Minttu Räty

Opetuksen kehittämisen hankkeiden sisällöt ovat mielenkiintoisia

DigiOn Digionnea kaikille-hankkeessa edistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ja maahan muuttaneiden henkilöiden digitaalisia taitoja. Ohjaaminen sähköisten palveluiden käytössä on tunnistettu osaamisvaatimukseksi sote-alalla ja tavoitteena onkin vahvistaa järjestöjen ja sote-alan ammattilaisten digitukiosaamista. Järjestöjen rooli digituen tarjoamisessa vahvistuu ja digituen saatavuus sekä kattavuus paranevat, kun digikaverit tarjoavat helposti lähestyttävää, vertaistukeen pohjautuvaa digitukea matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa Espoossa ja Uudellamaalla. Motivoiva digineuvonta sote-palveluissa-koulutuksessa paneudutaan asiakkaan motivointiin, digituen tarpeisiin, tietoturvaan ja digituen eettisiin ohjeisiin. Laurea-ammattikorkeakoululle jää opetuskäyttöön järjestöille suunnatut digikaverivalmennukset, muutoslaboratorioon perustuvat yhteisöpajat sekä edellä mainittu Motivoiva digineuvonta sote-palveluissa-koulutus.

DigiPoint-hankkeessa kehitettiin toisen asteen käyneille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille ja korkeakoulutetuille pitkäaikaistyöttömille työnhakijoille työelämä- ja digitaitojen koulutusta. Oppiminen tapahtui Learning by Developing -mallin mukaisesti oppimiseen integroitujen yritystilanteiden avulla. Opiskelijat opiskelivat aidoissa työelämätilanteissa monialaisissa tiimeissä tavoitteenaan päästä opiskelemaan digialaa tai työllistyä televiestinnän sekä ohjelmisto- ja tietopalveluiden pariin, joissa oli ja on työvoimapulaa. Hankkeessa tuotettiin kuusi itseopiskeltavaa opintokokonaisuutta. Niissä voidaan opiskella digi- ja työelämätaitoja sekä rakentaa mielekästä työuraa. Opinnoissa oli tärkeää mm. ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen, itsensä johtamisen ja yhteisöön liittymisen taitojen oppiminen. Hankkeeseen liittyy jatkona Digitikkaat-hanke, jossa keskitytään digitaitojen puutteiden vuoksi huonossa työmarkkina-asemassa olevien ikääntyvien työttömien ja työttömyysuhan alaisten työnhakijoiden valmiuksien parantamiseen.

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeessa vahvistettiin rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja koulutukseen osallistumista. Kokemusasiantuntijoiden tuottamien matalan kynnyksen verkkoauttamismuotojen kehittäminen on aina ajankohtainen tavoite. Hankkeessa syntyi erityisesti rikos- ja päihdetaustaisille kokemusasiantuntijoille suunnattua lisäkouluttautumis- ja täydennysmateriaalia, jota toki myös muut kokemusasiantuntijat voivat käyttää. Merkityksellisiä asioita koettiin verkko-ohjaamiseen ja auttamiseen liittyvät taidot. Hankkeessa tuotettiin opetussisältöjä ja opintojaksointegraatioita, webinaareja, podcasteja, tallenteita ja artikkeleita, jotka ovat edelleen hyödyllisiä sote-alan ammattilaisille, opiskelijoille sekä kokemusasiantuntijoita työllistäville organisaatioille. Verkossa toimiva kokemusasiantuntijatyö tulee näkyväksi tulevaisuudessa MOOC-toteutuksessa.

Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opis­ke­li­ja­läh­töi­sel­lä oh­jauk­sel­la ja Poikkeamon tuella-hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin Poikkeamo-toimintaa monitoimijaisena ohjauspalveluna sekä etsivää toimintaa ja tehostettua ohjausta henkilökohtaisella osaamisen ohjauksella opintojen loppuun saattamiseksi. Hankkeessa käytettiin opintojen etenemiseen ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä palveluista aiemmin tuotettua palvelukarttaa sekä korona-ajan opiskelijoista tuotettuja profiileja, joiden avulla tunnistettiin eniten tukea tarvitsevat opiskelijat. Poikkeamossa keskityttiin monitoimijaiseen ohjaukseen, koordinoitiin ja toteutettiin infoja, työpajoja, vertaisryhmätoimintaa ja ajankohtaisia teema-webinaareja. Edelleenkin etsivä toiminta tavoittelee datan perusteella havaittujen pudonneiden opiskelijoiden löytämistä ohjaukseen. Loppuvaiheen opiskelijoille tarjottiin ja tarjotaan ohjausta joustaviin opintojen suoritusmuotoihin.

YProUkr Yritysprojektiopiskelua ukrainalaisille -hankkeessa sodan vuoksi Suomeen tulleilla ja tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on mahdollisuus opiskella keskeytyneitä liiketalouden korkeakouluopintojaan. Nämä opinnot suoritetaan P2P oppimismallilla 6–8 opiskelijan tiimeissä yhteistyössä yritysten kanssa englannin kielellä. Hankkeessa pyritään siihen, että Suomessa suoritetut korkeakoulututkinnon osat olisivat hyväksyttävissä Ukrainassa suoritettavaan tutkintoon. Nyt kehitettävä opintotarjonta on hyödynnettävissä jatkossa osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa ja maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta. Visiona on tuottaa opiskelijapolkumalli korkeasti koulutetuille ulkomaalaisille henkilöille yritysyhteistyöprojekteissa opiskellen. Syksyllä 2023 pilotoitava MOOC opintojakso jää hankkeen jälkeen sovellettavaksi kaikille eri maahanmuuttajataustaisille ryhmille. Opintojen sisältöjen keskiössä ovat työelämälähtöinen opiskelu suomalaisessa korkeakoulussa, suomalaisen työkulttuurin erityispiirteet ja työnhakuvalmiudet, oman osaamisen sanoittaminen ja osaamispohjainen CV, tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot sekä koulutusjärjestelmämme tarjoamat etenemismahdollisuudet. Pedagogisesti kestävää MOOC-opintojaksoa rakennetaan tutor-keskusteluissa esiin tulleiden signaalien avulla.

ECHO European network of Cy­ber­secu­ri­ty centres and competence Hub for innovation and Operations -hankkeessa edistetään Euroopan kyberosaamista ja varautumista. Hanke kehittää Euroopan Unionin ennaltaehkäisevää kyberpuolustusta monitoimijaisen yhteistyön avulla. Konsortio muodostuu laajasta yhteistyöverkostosta ja kehittää kyberturvallisuuden varautumisjärjestelmää ja harjoitusympäristöä. Hankkeen projektit suuntaavat kohti yhteisiä Euroopan kyberturvallisuuden tavoitteita, joissa Laurean turva-alan osaaminen, TKI-osaaminen sekä toimintaympäristö toimivat hyvin. Keskeistä ovat alustojen väliset tiedonvaihdot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteisesti koordinoidut työpajat. Jatkohanke DYNAMO yhdistää Laurean vahvat alueet, jatkuvuuden hallinnan ja analysoidun tiedon kyberuhista, joiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä tietoturvan parantamiseksi. Yhteiskunnan varautumisen vahvistaminen auttaa selviytymään.

VARAVA Vastaanottava AMK – valtakunnallisesti rasismia vastaan -hankkeen tavoitteena oli parantaa ammattikorkeakoulujen vastaanottavuutta kasvattamalla tietoisuutta rasismista ja edistämällä antirasistista toimintakulttuuria. Hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa ja tiedostaa rakenteellista rasismia korkeakoulujen toiminnassa, rakentaa opiskelijan palvelupolkua rekrytoinnista työllistymiseen ja omaksua antirasistisia menetelmiä opetuksessa. Kirjallisuuskatsauksessa ja taustaselvityksessä tutkittiin ammattikorkeakoulujen roolia kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisessa ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä. Nämä sisältävät myös toimenpide-ehdotukset, joiden toteutumisessa kouluilla ja opettajilla on keskeinen osuus. Kohderyhmänä hankkeessa olivat ammattikorkeakoulujen henkilöstö, opiskelijajärjestöt ja opiskelijat sekä sidosryhmät.

ILO Intercultural Learning Online -hankkeen tavoitteena on tarjota korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan luennoimalla partneriyliopistoissa ja järjestämällä yhteisiä työpajoja tai intensiivikursseja opiskelijoille. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista ei ole osattu tarpeeksi hyödyntää ja heidän työmarkkinoille pääsynsä on haastavaa. Korkeakouluissamme opiskelee yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat roolimalleja ja on hyvä kuulla, miten esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset tutkijat ja opetushenkilöstö ovat menestyksekkäästi työllistyneet. Maahanmuuttajien nopea ja tehokas pääsy työmarkkinoille tukee myös osallisuutta. Hankkeen kansainvälisesti verkostoituneiden toimijoiden osaamista voidaan hyödyntää luentoina osana opintojaksoja online-koulutuksina ja työpajoina.

Lisätietoja hankkeista:

DigiOn

DigiPoint

Kokemusasiantuntijat verkossa

Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opis­ke­li­ja­läh­töi­sel­lä oh­jauk­sel­la ja Poikkeamon tuella

YProUkr

ECHO

VARAVA

ILO

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301183472

Jaa sivu